Huishoudelijk Reglement K. Oelegem S.K.

Algemeen

 

 1. Dit reglement is opgesteld door het bestuursorgaan van de VZW K Oelegem SK conform artikel 9.10 van de statuten van de vereniging, en geldt voor alle werkelijke en toegetreden leden.

 

 1. Toegetreden leden betalen het jaarlijkse lidgeld voor de datum die wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. De betaling van het lidgeld bevestigt het akkoord van de speler, of het akkoord van zijn/haar ouders en/of voogd, met dit huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van de VZW.

 

 1. Lidgelden worden niet terugbetaald.

 

 1. De grootte van het lidgeld wordt door het bestuursorgaan bepaald en is o.a. afhankelijk van de leeftijdscategorie.

 

 1. Pas wanneer de betaling van het lidgeld is gebeurd, kan een toegetreden lid deelnemen aan officiële wedstrijden. Wie na 1 oktober het lidgeld nog niet heeft betaald, wordt beschouwd als ontslagnemend, met zijn/haar uitschrijving bij de KBVB als gevolg.

  Uitzondering wordt gemaakt voor kandidaat-toegetreden leden. Zij mogen 3 opeenvolgende trainingen deelnemen alvorens definitief aan te sluiten door betaling van het lidgeld.

 

 1. De extra bijdrage aan de KBVB bij heraansluiting – na zelf ontslag genomen te hebben of na ontslag ingevolge niet-betaling lidgeld – is steeds ten laste van het lid.

 

 1. Elk lid van K. Oelegem S.K. is aangesloten bij de KBVB[1] en VV[2]. Alle regels en procedures van deze verenigingen zijn dus van toepassing voor alle leden. (bv. meldingen van kwetsuren).

 

 1. De leden zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens trainingen en wedstrijden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB en VV. De terugbetalingen door de verzekering van de KBVB zijn beperkt en afhankelijk van vele factoren. Deze limitatieve lijst is te vinden op onze website.

  Deelname aan activiteiten die niet erkend zijn door de KBVB, of in strijd zijn met zijn regels, gebeuren op eigen risico.

  Zowel ouders als spelers zijn zich bewust van de risico’s van de voetbalsport en doen bij een ongeval afstand van alle verhaal tegen de club en/of het bestuursorgaan.

 

 1. Elke lid is in hoofde verantwoordelijk voor alle onkosten voortvloeiend uit het opzettelijk toebrengen van verwondingen en beschadigingen, van welke aard dan ook.

 

 1. K Oelegem SK is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstallen, verliezen en/of beschadigingen die op haar terreinen gebeuren.

 

 1. Spelers en ouders zeggen nee tegen racisme en geweld in het voetbal. We vragen respect voor alle medewerkers, trainers, afgevaardigden, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers.

 

 1. Op het sportcomplex van K Oelegem SK en bij wedstrijden op verplaatsing geldt voor jeugdspelers een absoluut rookverbod. Ook daarbuiten wordt het roken afgeraden.

  Wat betreft het gebruik van alcohol volgen wij de bepalingen voorzien door de wetgever. Gebruik voor wedstrijden en/of trainingen wordt ten stelligste afgeraden.

  Prestatieverhogende producten horen niet thuis in onze club. Vanzelfsprekend worden drugs ook niet getolereerd.

  Overtreding op een van voorgaande punten kan leiden tot schrapping uit de club en uit de KBVB.

 

 1. Het vormen van een spelersraad per ploeg (2 spelers (of ouders bij ploegen tot U15) wordt geadviseerd. Zij vertegenwoordigen de spelers van hun ploeg bij het bestuursorgaan.

 

 1. Elke speler en zijn ouders en/of voogd verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

 

 

 

Trainingen

 

 1. Spelers zijn tijdig aanwezig op de trainingen. Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf tijdig verwittigd volgens onderlinge afspraak.

 

 1. Aanwezigheden op trainingen kunnen een bepalende factor zijn bij het toekennen van speelgelegenheid tijdens de wedstrijden.

 

 1. Zorg voor aangepaste kledij tijdens de trainingen. Spelers tot en met U13 spelen met multistuds. Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de trainingen.

 

 1. In de kleedkamer heerst orde en rust.

 

 1. Douchen na de training is aangeraden. Gebruik badslippers.

 

 1. Voetbalschoenen worden buiten aan de borstels proper gemaakt, nooit in de douches.

 

 1. Afval hoort in de vuilnisbakken en niet op de grond.

 

 1. Met een beurtrol duiden de trainers de spelers aan die de kleedkamer na het douchen reinigen.

 

 1. Spelers dragen zorg voor materiaal en infrastructuur. Opzettelijk aangebrachte schade aan accommodatie en materiaal wordt verhaald op de boosdoener

 

 1. Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar trainingen of wedstrijden. De club is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging ervan.

 

 1. De kantine wordt niet met voetbalschoenen betreden.

 

Wedstrijden

 

 1. Je bent steeds op het afgesproken uur aanwezig op de plaats van bijeenkomst. Verwittig bij afwezigheid tijdig de trainer en/of afgevaardigde volgens onderlinge afspraak.

 

 1. Bij inschrijving ontvangt ieder lid een trainingspak dat voor en na elke wedstrijd wordt gedragen. Het dragen van andere gesponsorde kledij kan enkel wanneer er een overeenkomst is tussen het bestuursorgaan en de sponsor.

  Ook het gebruik van de sporttas van de club is verplicht.

 

 1. De voetbaluitrusting – cq. shirt, broekje en kousen – wordt door de club ter beschikking gesteld, alle andere uitrusting dient door de speler zelf voorzien te worden.

 

 1. In de kleedkamer heerst orde en rust. Bij spelers tot en met U9 kunnen ouders helpen bij omkleden en/of douchen. Vanaf U10 zijn ouders niet meer toegelaten in de kleedkamer.

 

 1. Voor en tijdens de wedstrijd wordt er naar de richtlijnen van de trainer en/of afgevaardigde geluisterd. Spelers hebben het recht om hun trainer in dit verband vragen te stellen of op een beleefde manier hun menig te uiten.

 

 1. We komen met een positieve ingesteldheid op het veld en met de intentie om een goed resultaat te behalen, maar we laten ons gedrag niet bepalen door dit resultaat. Sportiviteit en fairplay staan voorop. Geweld of (verbale) agressie kan niet. Onmiddellijke verwijdering van het terrein en een schorsing is steeds de sanctie.

 

 1. Douchen na de wedstrijd is aangeraden. Gebruik badslippers.

  Beperk het douchen en omkleden in tijd. Meestal komen er daarna nog ploegen.

 

 1. Voetbalschoenen worden buiten aan de borstels proper gemaakt, nooit in de douches.

 

 1. Afval hoort in de vuilnisbakken en niet op de grond.

 

 1. Met een beurtrol duiden de trainers de spelers aan die de kleedkamer na het douchen reinigen.

 

 1. De afgevaardigde verzamelt de voetbalkledij en organiseert het wassen er van.

 

 1. Na de wedstrijd wordt zowel de eigen kleedkamer als die van de tegenstrever schoongemaakt. De afgevaardigde maakt hiervoor een beurtol.

 

[1] KBVB: Koninklijke Belgische Voetbalbond

[2] VV: Voetbal Vlaanderen